Kinderen op een hek die kijken naar een mobieltje. Kinderalimentatie hulp nodig? Bmiddl.nl helpt daarbij.

Kinderalimentatie is dat verplicht?

27 maart 2024

Wanneer er sprake is van een scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, of uit elkaar gaan bij samenwonenden, dan is het betalen van kinderalimentatie verplicht indien er kinderen zijn jonger dan 21 jaar, die nog niet financieel onafhankelijk zijn. Deze verplichting bestaat ook als er geen sprake van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen is geweest, maar de vader het kind wel heeft erkend.

Vanaf de dag dat het kind 18 jaar wordt, gaat het recht tot het ontvangen van de kinderalimentatie over naar het kind zelf. Tot de leeftijd van 21 jaar geldt er een onderhoudsplicht (in bijzondere gevallen geldt deze ook na de 21e verjaardag, als het kind bijvoorbeeld door een handicap niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien).

Ook als een ouder conform de berekening geen kinderalimentatie kan betalen (te kort aan draagkracht heet dit officieel), dan bepaalt de wet dat er een minimum van € 25 per maand per kind moet worden betaald. (Bedrag 2023). Maar het kan ook zijn dat er in de toekomst wel sprake van inkomen is, en dan kan er een hoger bedrag aan kinderalimentatie worden betaald.

Als ouder(s) is het niet mogelijk om af te spreken dat er geen kinderalimentatie wordt betaald. De wet schrijft dit voor om het kind/de kinderen te beschermen. Zij mogen ook in financiële zin niet de dupe worden.

De ervaren mediators van Bmiddl.nl helpen je gedurende het hele scheidingstraject. Vragen over kinderalimentatie? Wij helpen je hier bij.

Neem direct contact met ons op

Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

Uitgangspunten zijn:

 • De behoefte van de kinderen, dat betekent wat zij gewend zijn geweest in financiële zin
 • De draagkrachtbepaling, dat houdt in wat de ouders kunnen betalen aan kinderalimentatie
 • Het bruto (jaar-)inkomen van beide ouders, bij ondernemers wordt er gerekend met een gemiddelde brutowinst of een DGA-salaris.
 • De toekomstige woonlasten, hiervoor wordt uitgegaan van een percentage van 30% van het netto besteedbaar inkomen. In geval van een tekort aan draagkracht wordt gekeken of de werkelijke toekomstige woonlasten (indien deze bekend zijn) moeten worden gehanteerd.
 • Premie ziektekosten. Hiervoor wordt eveneens een standaard percentage gehanteerd.
 • Zorgverdeling m.b.t. het kind/de kinderen.
 • Eventuele netto oppaskosten na de scheiding.
 • Wie de kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget gaat ontvangen.
 • Waar de kinderen worden ingeschreven in het BRP.

Alle afspraken over de kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Naast het opnemen van de uitkomst van de berekening, worden er nog overige punten opgenomen, te weten:

Ingangsdatum

Wettelijk is de ingangsdatum de datum waarop de scheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt ingeschreven in het gemeentelijk register. Er kan worden gekozen voor een tijdelijke voorziening. Samenwonenden kunnen zelf een ingangsdatum bepalen.

Indexering

Elk jaar in november stelt de overheid een percentage vast, waarmee de bedragen voor de kinderalimentatie dan per 01 januari van het nieuwe jaar worden aangepast. Dit percentage wordt indexering genoemd. Jullie bepalen samen wat er in het ouderschapsplan wordt vastgelegd ten aanzien van of de indexering al dan niet jaarlijks wordt toegepast.

Herberekening

Jullie maken afspraken over in welke situaties er een herberekening zal gaan plaatsvinden, die afhankelijk van de uitkomst al dan niet tot een herziening van de kinderalimentatie kan leiden.

Kinderrekening

Er kan worden gewerkt met een zogeheten kinderrekening. Dit heeft zowel voor- als nadelen, die de mediator met jullie zal bespreken.

Wat wordt er betaald van de kinderalimentatie?

Afhankelijk van de definitieve afspraken, vallen eigenlijk alle kosten van de kinderen hieronder. Denk aan eten, drinken, kleding en huisvesting. Maar ook de kosten voor sporten, school, hobby’s en dergelijke.

Wij willen co-ouderschap, dan betaal je toch ieder de helft van de kinderalimentatie?

De zorgverdeling is een component die mede bepalend is voor de uitkomst van de kinderalimentatie. Maar zoals hiervoor is aangegeven, zijn er ook andere factoren van belang. Al is de zorg 50/50 verdeeld, dan kan een verschil in inkomen er toe leiden dat er niet 50/50 kinderalimentatie wordt betaald. Als de ene partner bijvoorbeeld twee keer het inkomen heeft van de andere partner, dan is de draagkrachtverhouding niet hetzelfde en zal de partner die een hoger inkomen heeft meer bijdragen. Zo was het tijdens het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen waarschijnlijk ook het geval.

Heeft kinderalimentatie invloed op mijn inkomsten voor de belasting en/of voor het verkrijgen van een hypotheek?

Kinderalimentatie is voor de verzorging van het kind/de kinderen en wordt niet gezien als inkomen voor belasting. Het kan ook niet worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Bij het verkrijgen van een hypotheek wordt het niet meegeteld als verlaging (bij betaling) of vermeerdering (bij ontvangst) van het inkomen.

Kinderalimentatie en een bijstandsuitkering

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van het kind/de kinderen. Een bijstandsuitkering is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van zowel de ontvanger van de bijstandsuitkering als diens kind/kinderen. Bij ontvangst van een bijstandsuitkering kan de kinderalimentatie wel worden gezien als extra inkomsten en gevolgen hebben voor de hoogte van de bijstandsuitkering.

Als mijn ex de kinderalimentatie niet betaalt, wat dan?

Bij scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap is het ouderschapsplan automatisch bekrachtigd door de rechter. In dat geval kan Bij samenwonenden is dit niet automatisch het geval, maar het kan wel worden geregeld. Bekrachtiging houdt in dat indien onverhoopt één van jullie zich niet aan de afspraken houdt, het niet nodig is om eerst naar de rechtbank te gaan om nakoming af te dwingen. Je kan meteen een deurwaarder of het LBIO* inschakelen. Dat scheelt tijd en geld. De rechter heeft namelijk door de bekrachtiging al aangegeven, dat de gemaakte afspraken niet in strijd zijn met de wet en tussen jullie moeten worden nagekomen. Die bekrachtiging, officieel executoriale titel geheten.

Let op: Indien er sprake is van een kinderrekening kan het LBIO niet worden ingeschakeld.

*LBIO is een afkorting van Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Indien de ex-partner de alimentatie niet betaalt, kan deze overheidsorganisatie gratis worden ingeschakeld. Zij zijn de specialist op het gebied van de inning van alimentatie.

 

Deel dit bericht


  • We hebben geen wachtlijst: binnen 1 week met elkaar aan tafel.
  • Binnen 24 uur nemen we contact
   met je op.
  • Beoordeeld met een 9,4 via
   klantervaringen.nl.
  • Vertel ons jullie situatie en we bekijken samen
   wat we voor jullie kunnen betekenen.